Pozdravljamo Vas!

Upoznajte na?e preduze?e, na?e proizvode i usluge ...

O nama

Proizvodnja specijalnih ma?ina i opreme

Preduze?e Specijalka iz Ade, za proizvodnju specijalnih ma?ina i opreme osnovano je 1980. godine. Glavna orijentacija firme vezano je za prehrambenu industriju i to za proces fla?iranja. Tokom svih ovih godina jedan od va?nijih zadataka uvek nam je bilo razvoj produkata, tako smo stigli od po?etnih manuelnih i poluautomatskih ma?ina do dana?njih modernih automatskih, kompletnih tehnolo?kih linija za fla?iranje.

Na?i proizvodi su rezultat vi?egodi?njih iskustava na?ih stru?njaka, cilj nam je da ponudimo na?im klijentima ure?aje koji su uspe?no pokazuju u eksploataciji i imaju konkurentne cene na tr?i?tu. Kod stvaranja skale proizvoda trudili smo se da na polju fla?iranja obuhvatimo celu tehnolo?ku celinu po?ev od pranja, ispiranja fla?a do punjenja, preko zatvaranja i etiketiranja do pakovanja. Sa ovom opremom cilj nam je da pridobijemo mala i srednja preduze?a i preduzetnike.

Pro?irenjem delatnosti firme pru?amo i uslugu ma?inske obrade serijskih i pojedina?nih delova na savremenim ma?inama, CNC glodalicama i strugovima.


©2007 Specijalka, Ada. All rights reserved.